سیاست‌های نولیبرالی از آغاز دهه ۱۹۸۰ چارچوبهای مقرارتی کینزی را دگرگون کرد و با این کار مشخصات بحران را نیز تغییر داد: بحران دهه ۱۹۷۰ ناشی از سقوط نرخ سود بود. بحران کنونی ناشی از کند شدن ساختاری آهنگ تحقق ارزش در مقایسه با آهنگ ارزش‌افزایی ارزش است. بحران کنونی، که خطر تورم منفی در آن، هر لحظه وجود دارد، بحران پاسخ نولیبرالی به بحران دهه ۱۹۷۰ است؛ بحرانی که در آن همیشه خطر تورم وجود داشت.
فصل ٥ - سیاستها و چشماندازهای اقتصادی
فصل ٤ - سرمایه پولی، سرمایه موهوم، سرمایه «سمی»
فصل ٣ - مصرف خصوصی، سهم مزد از توليد ناخالص داخلى و طرحهای بازتولید
فصل ٢ - سودآوری، انباشت و سرمایه صنعتی
فصل ١ - مقدمه
پیشگفتار نويسنده بر ترجمه فارسی
کندوکاو ٩ – فهرست