در باره ما


ايران در آستانه تحولات مهمى قرار دارد که بيش از گذشته تدقيق اهداف جنبش سوسياليستى- انقلابى را طلب مى کند. کندوکاو فعاليت عمده خود را به جمعبندى و تدقيق مواضع استراتژيک و پروگراماتيک اين طيف اختصاص خواهد داد٬ و در اين مناسبت٬ خود را نه تنها سخنگوى اين طيف تلقى مى کند و نه در مقابله با جريان مشخصى از چپ ايران قرار دارد٬ بلکه فقط اداى سهمى است در تدوين نظرى و برنامه اى گرايش سوسياليزم انقلابى. در اين راستا هم تمامى سنن پيشين اين طيف را پاس خواهد داشت و هم خود را همکار همه کسانى مى داند که در تحقق اين امر سهيم اند. انتخاب نام کندوکاو نيز بر همين ملاحظات متکى است. کندوکاو هم اولين نشريه اى بود در چپ ايران که از استراتژى انقلاب سوسياليستى دفاع مى کرد و هم برخى از رفقايى که در بنياد آن در دهه ۱۳۵۰ شرکت داشتند٬ درجمع امروز ما نيز سهيم اند. ما اما نه تنها وارث اين سنت هستيم و نه مسئول يا موافق همه پيشينه آن. بعلاوه٬ ما همه نشريات سابق و فعلى همه کسانى که خود را در اين طيف سهيم مى دانسته اند و مى دانند٬ منعکس خواهيم کرد  البته در حد دسترسى و امکان و يا اجازه باز تکثير  و همه مباحثات اين طيف را جزيى از مباحثات خود مى دانيم.