بحران جهانی سرمایه‌داری که در سال ۲۰۰۷-۸ در ایالات متحده آغاز و سپس در سراسر دنیا، به خصوص در اقتصادهای توسعه‌یافته گسترده شد صرفاً بحران بانکها و بخش مالی نیست بلکه بحران ساختاری عمیق سرمایه‌داری است. بطور دقیق‌تر این بحران سرمایه‌داری نولیبرال است. سرمایه‌داری هرگز به شکل کلی و انتزاعی وجود نداشته، بلکه همواره شکلی مشخص و معین، یعنی تاریخی، به خود گرفته است. قوانین عمومی و تاریخی سرمایه‌داری همیشه خود را در قالب قواعد و رفتارهایی نشان میدهند که از نظر تاریخی پایدار نیستند. همین به ما اجازه میدهد که عصر سرمایه‌داری را دوره‌بندی کنیم. «نولیبرالیزم» نیز اشاره به «وجه تنظیم» جدیدی دارد که از دهه ۱۹۸۰ به تدریج تحمیل شده است.
فصل ٦ - نتیجه گیری
فصل ٥ - سیاستها و چشماندازهای اقتصادی
فصل ٤ - سرمایه پولی، سرمایه موهوم، سرمایه «سمی»
فصل ٣ - مصرف خصوصی، سهم مزد از توليد ناخالص داخلى و طرحهای بازتولید
فصل ٢ - سودآوری، انباشت و سرمایه صنعتی
پیشگفتار نويسنده بر ترجمه فارسی
کندوکاو ٩ – فهرست