در دوره نولیبرال فاصله میان مصرف خصوصی و سهم تعدیل شده مزد در تولید ناخالص داخلی بیشتر شده است. در مجموعه ۱۵ کشور اول اتحادیه اروپا سهم مزد به نسبت مصرف خصوصی به طور قابل ملاحظه‌ای نزول کرده در حالی که در ایالات متحده سهم مزدها در تولید ناخالص داخلی به مقدار کمی کاهش یافته اما مصرف خصوصی به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته است. در ژاپن، سهم مزد در تولید ناخالص داخلی به مقدار زیادی کاهش یافته در حالی که مصرف خصوصی افزایش یافته است.
فصل ٦ - نتیجه گیری
فصل ٥ - سیاستها و چشماندازهای اقتصادی
فصل ٤ - سرمایه پولی، سرمایه موهوم، سرمایه «سمی»
فصل ٢ - سودآوری، انباشت و سرمایه صنعتی
فصل ١ - مقدمه
پیشگفتار نويسنده بر ترجمه فارسی
کندوکاو ٩ – فهرست