حجم «ارزش سمی» از پیش مشخص نیست، بلکه محل نزاع اجتماعی است. سیاست‌های اقتصادی که در مواجهه با بحران اجرا شدند تا جای ممکن جلوی از دست رفتن ارزش «سرمایه سمی» را گرفتند. بانکهای مرکزی کشورهای توسعه‌یافته در مواجهه با بحران دست به اجرای سیاست پولی بی‌سابقه‌ای در تاریخ اقتصاد زدند. و یک رقم نجومی چندین هزار میلیارد دلاری به اقتصاد تزریق کردند.
فصل ٦ - نتیجه گیری
فصل ٤ - سرمایه پولی، سرمایه موهوم، سرمایه «سمی»
فصل ٣ - مصرف خصوصی، سهم مزد از توليد ناخالص داخلى و طرحهای بازتولید
فصل ٢ - سودآوری، انباشت و سرمایه صنعتی
فصل ١ - مقدمه
پیشگفتار نويسنده بر ترجمه فارسی
کندوکاو ٩ – فهرست