در دوره نولیبرال، یعنی از آغاز دهه ۱۹۸۰ به این طرف، در هر سه قطب اصلی دنیای توسعه‌یافته (ایالت متحده، پانزده کشور اولیه اتحادیه اروپا، ژاپن)، بارآوری کار سریعتر از مزدهای واقعی رشد کرده است. شکافی که بین نرخ رشد بارآوری کار و مزدهای واقعی ایجاد شده، یا بعبارت دیگر افزایش استثمار نیروی کار، یکی از ویژگیهای بنیادی دوره نولیبرال است.
فصل ٦ - نتیجه گیری
فصل ٥ - سیاستها و چشماندازهای اقتصادی
فصل ٤ - سرمایه پولی، سرمایه موهوم، سرمایه «سمی»
فصل ٣ - مصرف خصوصی، سهم مزد از توليد ناخالص داخلى و طرحهای بازتولید
فصل ١ - مقدمه
پیشگفتار نويسنده بر ترجمه فارسی
کندوکاو ٩ – فهرست