درباره مساله اتحاديه هاى کارگرى
انقلاب ايران بکدام سو مى رود؟
بحران رژيم ايران و مبارزه براى حقوق دموکراتيک
تاريخ مسکوت٬ بخش سوم: ١٣٦٤ ـ ١٣٦٠
تبريز بپا مى خيزد
موج دوم
بحران سرمايه دارى و احتضار سلطنت پهلوى
معرفى "تاريخ مسکوت" ـ از بخش ١
دموکراسى٬ جامعه مدنى و طبقه کارگر ايران – مبارزه براى سازمان هاى مستقل کارگرى
تحليل طبقاتى اعتصاب هاى کارگران پتروشيمى ماهشهر
کمسيون هاى کارگرى در اسپانيا
بيانيه کميته هاى عمل کارگرى
بورژوازى٬ جامعه مدنى و بردگى مزدى
جنبش کاهش زمان کار – عليه پديده بيکارى
جنبش کارگرى٬ مسائل و وظايف آن
درس هاى اعتصاب معدن چيان بريتانيا
قانون کار يا قانون بى کارى
کارگران٬ قانون کار٬ دستمزد و مطالبات پايه اى
استراتژى سياست کارگران
بن بست قانونى تشکل يابى کارگران
جنبش کارگرى ايران٬ موانع سازمانيابى ضد سرمايه دارى و راه برون رفت از آن
سه جانبه گرايى
نگاهى به يک سند تاريخى از جنبش شورايى طبقه کارگر ايران
اوضاع کنونى جنبش کارگرى در ايران