دموکراسى٬ جامعه مدنى و طبقه کارگر ايران – مبارزه براى سازمان هاى مستقل کارگرى
مرورى بر مبارزات کارگران نفت – انقلاب ۱۳۵۷
کمسيون هاى کارگرى در اسپانيا
بيانيه کميته هاى عمل کارگرى
بورژوازى٬ جامعه مدنى و بردگى مزدى
جنبش کاهش زمان کار – عليه پديده بيکارى
جنبش کارگرى٬ مسائل و وظايف آن
درس هاى اعتصاب معدن چيان بريتانيا
قانون کار يا قانون بى کارى
کارگران٬ قانون کار٬ دستمزد و مطالبات پايه اى
استراتژى سياست کارگران
بن بست قانونى تشکل يابى کارگران
جنبش کارگرى ايران٬ موانع سازمانيابى ضد سرمايه دارى و راه برون رفت از آن
سه جانبه گرايى
نگاهى به يک سند تاريخى از جنبش شورايى طبقه کارگر ايران
اوضاع کنونى جنبش کارگرى در ايران