دموکراسى٬ جامعه مدنى و طبقه کارگر ايران – مبارزه براى سازمان هاى مستقل کارگرى
تحليل طبقاتى اعتصاب هاى کارگران پتروشيمى ماهشهر
مرورى بر مبارزات کارگران نفت – انقلاب ۱۳۵۷
کمسيون هاى کارگرى در اسپانيا
بورژوازى٬ جامعه مدنى و بردگى مزدى
جنبش کاهش زمان کار – عليه پديده بيکارى
جنبش کارگرى٬ مسائل و وظايف آن
درس هاى اعتصاب معدن چيان بريتانيا
قانون کار يا قانون بى کارى
کارگران٬ قانون کار٬ دستمزد و مطالبات پايه اى
استراتژى سياست کارگران
بن بست قانونى تشکل يابى کارگران
جنبش کارگرى ايران٬ موانع سازمانيابى ضد سرمايه دارى و راه برون رفت از آن
سه جانبه گرايى
نگاهى به يک سند تاريخى از جنبش شورايى طبقه کارگر ايران
اوضاع کنونى جنبش کارگرى در ايران
پاسخ مايوس کننده به پلاتفرم حداقل
روش کار سوسياليستى
گرايش سوسياليزم انقلابى: ۱۳۵۷-۱۳۵۱
سومين سالروز – اکنون چه؟
بولتن بحث سوسياليزم انقلابى – پلاتفرم حداقل
مانيفست سوسياليزم انقلابى: پيشنهادى براى بحث
تاریخ مسکوت
تاريخ مسکوت٬ بخش سوم: ١٣٦٤ ـ ١٣٦٠
تاريخ گرايش سوسياليزم انقلابى – بخش ۱
معرفى "تاريخ مسکوت" ـ از بخش ١