تحليل طبقاتى اعتصاب هاى کارگران پتروشيمى ماهشهر
مرورى بر مبارزات کارگران نفت – انقلاب ۱۳۵۷
بيانيه کميته هاى عمل کارگرى
کمسيون هاى کارگرى در اسپانيا
بورژوازى٬ جامعه مدنى و بردگى مزدى
جنبش کاهش زمان کار – عليه پديده بيکارى
قانون کار يا قانون بى کارى
جنبش کارگرى٬ مسائل و وظايف آن
کارگران٬ قانون کار٬ دستمزد و مطالبات پايه اى
استراتژى سياست کارگران
درس هاى اعتصاب معدن چيان بريتانيا
بن بست قانونى تشکل يابى کارگران
جنبش کارگرى ايران٬ موانع سازمانيابى ضد سرمايه دارى و راه برون رفت از آن
سه جانبه گرايى
نگاهى به يک سند تاريخى از جنبش شورايى طبقه کارگر ايران
اوضاع کنونى جنبش کارگرى در ايران
فريب دموکراتيک و آلترناتيو جهان شمول
دموکراسى سوسياليستى و ديکتاتورى پرولتاريا
طبقه کارگر و دموکراسى بورژوايى
ياداشت هايى در باره دموکراسى و سوسياليزم