حمله ها و کوشش هاى پى در پى و رو به افزايشى که از همان نخستين روزهاى پس از قيام بهمن ماه از سوى روحانيت و حکومت عليه پيشرفت مبارزه طبقاتى و عليه دست آوردهاى جنبش ضد استبداد و ضد سلطنت انجام گرفت٬ پس از دورانى از شگفتى٬ ناباورى و سپس خشم و درماندگى اينک لايه هاى وسيعى از مبارزين آگاه و نيز گروه بسيارى از توده کارگران٬ دهقانان٬ زنان و مليت ها را به طرح اين سئوال و البته جستجوى جواب آن واداشته است که بر سر انقلاب چه آمده است؟ چگونه مى توان اين پرسش را آگاهانه و انقلابى پاسخ داد که پس از پيروزى يکى از گسترده ترين قيام هاى شهرى تاريخ معاصر عليه يکى از خونخوارترين حکومت هاى استبدادى بايد هر روز شاهد شديد ترين حمله ها عليه ابتدائى ترين حقوق اجتماعى و فردى باشيم؟

مرورى بر مبارزات کارگران نفت – انقلاب ۱۳۵۷
درباره مساله اتحاديه هاى کارگرى
بحران رژيم ايران و مبارزه براى حقوق دموکراتيک
تاريخ مسکوت٬ بخش سوم: ١٣٦٤ ـ ١٣٦٠
تبريز بپا مى خيزد
موج دوم
بحران سرمايه دارى و احتضار سلطنت پهلوى
معرفى "تاريخ مسکوت" ـ از بخش ١