تاریخ گرايش سوسیالیزم انقلابی مکتوب نوار گفتگوهایی است که طی چند جلسه با ت.ث صورت گرفته و در چند شماره نشریه کندوکاو منتشر میشود. تاریخ مسکوت صرفا یک تاریخچه نیست. شرح مواضع و مبارزات و مشاهدات جریان سوسیالیزم انقلابی ایران در بستری بین المللی و محلی است. شرح تئوری انقلابی است در آزمون یک انقلاب بزرگ و رویدادهای حساس چند دهه اخیر: از مه ۱۹۶۸ گرفته تا انقلاب ایران و فروپاشی اتحاد شوروی و رویدادها و مسائل بعد از آن تا به امروز. کوشیده ایم عینک ت.ث را بر چشمان خود بگذاریم و برای پرسش های امروز خود پاسخی پیدا کنیم.

 

آذرماه ۱۳۵۳ است که نخستین شماره کندوکاو در لندن منتشر میشود. نقطه آغاز گفتگوی ما شکوفایی کندوکاو است. اینکه گروه حول این نشریه چگونه با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و گرایشات موجود در آن مواجه میشود، به بین الملل چهارم میپیوندد، خود را در بستر مبارزات بین المللی میپروراند و همزمان مبارزه خود را با رژیم سلطنت سازمان میدهد، این همه تا تشکیل حزب کارگران سوسیالیست در جریان قیام ۱۳۵۷، همه موضوعاتی اند که در جلد نخست این مجموعه به آنها پرداخته شده.

 

گروه مصاحبه کننده

 
پاسخ مايوس کننده به پلاتفرم حداقل
بيانيه کميته هاى عمل کارگرى
روش کار سوسياليستى
گرايش سوسياليزم انقلابى: ۱۳۵۷-۱۳۵۱
سومين سالروز – اکنون چه؟
بولتن بحث سوسياليزم انقلابى – پلاتفرم حداقل
مانيفست سوسياليزم انقلابى: پيشنهادى براى بحث
تاریخ مسکوت
تاريخ مسکوت٬ بخش سوم: ١٣٦٤ ـ ١٣٦٠
معرفى "تاريخ مسکوت" ـ از بخش ١