"جنبش خودانگیختهٔ طبقه کارگر همان جنبش تريديونيونيستى است و معنای تریدیونیونيسم، اسارتِ ایدئولوژیک کارگران توسط بورژوازی است. از این رو وظیفۀ ما، یعنی وظیفهٔ سوسیال دموکراسی٬ نبرد علیه خودانگیختگی است، و اينکه مسیر جنبش طبقه کارگر را از این خودانگیختگی ــ که مسیر مورد تمایل تریدیونیونيست‌هایی است که به مایل به خزیدن به زیر بال و پر بورژوازی هستند ــ منحرف سازد و آن را به زیر بال و پر سوسیال دموکراسی انقلابی بکشاند."
ضميمه ١ - ازکجا بايد آغاز کرد؟
چه بايد کرد؟ - نتیجه‌گیری
بخش ٥ – "طرح" ایجاد یک روزنامۀ سیاسی برای سراسر روسیه
بخش ٤ – بدوی بودن ‌کار اکونومیست‌ها و تشکیلات انقلابیون
بخش ٣ – سیاست‌های تریدیونيونی و سیاست‌های سوسیال دموکراتیک
بخش ١ – دگماتیسم و "آزادی انتقاد"