پیش درآمد:

 

چند سالی پیش تر در تیرماه ۱۳۹۰ نخستین قسمت از فلسفه ی  علم یا به بیانی رئالیسم انتقادی روی باسکار «این چشمه ی خشک ناشدنی که سخت مشتاق است تا سراسر آینده را سیراب کند» را در زمینه ی علم طبیعی در مجله ی آلترناتیو منتشر کردم. در آن قسمت نخست، تلاش کردم تا شالوده های نظری رئالیسم انتقادی را با استناد به نوشته های باسکار و همکار خوبش اندرو کلیر پیرامون فلسفه ی علم به طور مختصر توضیح دهم. در حالی که آن نوشتار هنوز نیازمند توضیحات اضافی، تکمیل و ویراست است، بنا به شرایط و نیازهای روز و در ضمن برای ارائه ی پاسخ به شماری از پرسش های با اهمیت در باره ی فلسفه ی علم اجتماعی و برهم کنش ساختار و عاملیت که یکی از مسائل اصلی رشته ی جامعه شناسی است دست به کار تهیه ی قسمت دوم از معرفی آرای باسکار و رئالیسم انتقادی گشتم که پیش روی خواننده قرار دارد... فروغ اسدپور پنجم دی ماه ۱۳۹۳