مطلبی که پیش رو دارید قسمت دوم معرفی آرای روی باسکار در بارهی فلسفهی علم است. قسمت نخست این معرفی بیش از هر چیز به معرفی فلسفهی علم طبیعی از دیدگاه رئالیسم انتقادی پرداخت. قسمت دومی که اینجا ارائه میشود با یادآوری مختصری از بحثهای انجام شده در قسمت نخست، به منظور یادآوری مفاهیم اصلی رئالیسم انتقادی، آغاز کرده و در ادامه به ناتورالیسم انتقادی یا بحثهای باسکار در زمینهی علم اجتماعی میرسد...