در حالى که دست اندرکار آماده ساختن شماره اول از اين دوره جديد بوديم، مرگ نابهنگام روى باسکار، ما را بر آن داشت که نخست شماره ويژه اى را به افکار او اختصاص دهيم. روى باسکار در بازسازی و نوسازی فلسفه رئالیستی علم اثرات برجسته اى برجاى گذارده و در تصريح شالوده های فلسفی و مفاهيم علمى مارکس سهم عمده اى ايفا کرده است.

فصل یکم - رئالیسم انتقادی و فلسفه مارکسیستی
فصل سوم - ناتورالیسم انتقادی: جامعه به مثابه ابژه شناخت
فصل دوم - مفاهیم اصلی فلسفه علم روی باسکار
فصل چهارم - تصریح شالوده های فلسفی در مفاهیم مارکسی