فهرست کندو کاو ۵

تاريخ مسکوت، بخش ٢ (٦١ ـ ١٣٥٧), گفتگوى ئاسو فولادى، يعقوب كيا و خبات مازيار با تراب ثالث – تابستان ١٣٩٦ - برگردان از نريمان خاورى
بخش دوم از تاريخچه گرايش سوسياليزم انقلابى در ايران. اين بخش به چند سال اول انقلاب اختصاص دارد.