تاريخ گرايش سوسياليزم انقلابى: ۱۳۶۱-۱۳۵۷

بخش دوم از تاريخچه گرايش سوسياليزم انقلابى در ايران. اين بخش به چند سال اول انقلاب اختصاص دارد.