کندوکاو ۳ – آبان ۱۳۹۴

از دفترهاى ويژه کندوکاو: آگاهى و وجود
ترجمه از انگلیسی: ى. ک.
توضيحات مترجم در باره فرانتس ياکوبوفسکى