ايدئولوژى و روبنا در ماترياليزم تاريخى

ترجمه از انگلیسی: ى. ک.

بر اساس

Franz Jakubowski, Ideology and Superstructure in Historical Materialism, Translated by Anne Booth, Allison & Busby, 1976