سرمقاله - آغاز انتشار کندوکاو

سرمقاله: آغاز انتشار کندوکاو
حزب کمونيست عراق و مساله کردستان
انقلاب عرب و مساله فلسطين
بررسى جزوه م.ر. "مساله استالين" - نوشته صمد راد (تراب ثالث)
نقد و بررسى جزوه "در باره ستم کشيدگى زن در ايران" بقلم آذر عاصى و فروغ راد٬ انتشارات فانوس٬ ۱۳۵۱
معرفى کتاب: آثار ا. سلطانزاده٬ انتشارات مزدک٬ ۱۹۷۴