نقد و بررسى جزوه "در باره ستم کشيدگى زن در ايران" بقلم آذر عاصى و فروغ راد٬ انتشارات فانوس٬ ۱۳۵۱
مارکسيزم يا فمينيزم
بيانيه زنان سوسياليست
روايت زندان٬ صداى زنان
درباره‌ی حجاب اجباری و مقاومت زنان؛ در نقد رویکردهای فرمالیستی