يادداشت هايى در باره صنعتى شدن ايران – ۲

بررسى اهداف و نتايج “انقلاب سفيد”نوشته صمد راد (تراب ثالث)