بازهم در باره ظهور سرمايه مالى اتونوم در چندين کشور شبه مستعمره