پراکسيس – منتخبى از مقالات ۱۳۹۳

به بهانه‌ی انتشار کتاب "گفتگوهایی با گئورگ لوکاچ" ترجمه‌ی امید مهرگان
در معرفی کتابِ "رقص دیالکتیک: گام‌هایی در روش مارکس" _ پراکسیس
معرفی کتاب "درک مارکس از جنسیت و خانواده" - جنی موریسون - ترجمه از ارغوان
ترجمه: آرمین نیکنام