نقد و بررسى کتاب هامون در باره سازماندهى حزب انقلابى طبقه کارگر
روزا لوکزامبورگ و مساله حزب
افسانه مفهوم لنينى حزب
لنین وسیاست - جهش! جهش! جهش!
دولت و انقلاب - لنين
مساله استالين