مسئله استراتژى انقلابى - در باره : مارکس و تئورى انقلاب؛ انقلاب سياسى و انقلاب اجتماعى؛ تکاليف انقلاب؛ انقلاب سوسياليستى؛ درازاى استراتژى؛ مبحث استراتژى در انقلاب روسيه؛ تئورى انقلاب مداوم. 

مساله مرحله انقلاب
استراتژى و تاکتيک انقلابى
چشم اندازها و وظايف انقلاب در شرق
ياد داشتى در باره انقلاب مداوم