بگذار آشغال بخورند

ترجمه فصل دوم از کتاب رابرت آلبريتون به همين نام – مترجم کيانوش ياسائى