نشريه کندو کاو - ويژه سوسياليزم انقلابى - دوره سوم، شماره ۲ – خرداد  ۱۳۹۴   

مقالات: مانيفست سوسياليزم انقلابي: پيشنهادى براى بحث؛ مساله استراتژى انقلابى؛ مارکس و ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا؛ سوسياليزم و شعار مجلس موسسان؛ در باره وجه توليد آسيايى.