اين مقاله مقدمه اى است که رابرت آلبريتون بر ترجمه فارسى کتاب ديالکتيک و شالوده شکنى در اقتصاد سياسى نوشته است. ترجمه از فروغ اسدپور
مارکس و اقتصاد
کارمزدى و سرمايه
آيا کارگران مى توانند پس انداز٬ صرفه جويى و قناعت کنند؟
تفسيرى چند بر ساختار سرمايه
ديالکتيک جديد و سرمايه مارکس
تعريف کار در سوسياليزم