در باره وجه توليد آسيايى: اهميت نظريه وجه تولید آسیایی؛ مارکس و وجه توليد آسيايى؛ مشخصات وجه توليد آسیایی؛ وجه توليد آسيايى در ايران.

واپسين نوشته هاى مارکس در باره جوامع غير غربى و پيشا سرمايه دارى
از گروندريسه تا سرمايه