بایگانی

فصل چهارم – تصریح شالوده های فلسفی در مفاهیم مارکسی


در تحلیل شکل های اقتصادی نه میکروسکوپ به کار می آید و نه معرف های شیمیایی، قدرت تجرید باید جایگزین هر دو شود.
منظور مارکس از تجرید به عنوان تنها نیروی کارآمد در پژوهش سرمایه چیست؟ چه‌گونه تجریدی مورد نظر اوست؟ اصولا چرا به تجرید نیاز داریم؟

کندوکاو – شماره ويژه روى باسکار


در حالى که دست اندرکار آماده ساختن شماره اول از اين دوره جديد بوديم، مرگ نابهنگام روى باسکار، ما را بر آن داشت که نخست شماره ويژه اى را به افکار او اختصاص دهيم. روى باسکار در بازسازی و نوسازی فلسفه رئالیستی علم اثرات برجسته اى برجاى گذارده و در تصريح شالوده های فلسفی و مفاهيم علمى مارکس سهم عمده اى ايفا کرده است.