بایگانی

تاريخ گرايش سوسياليزم انقلابى – بخش ۱

تاریخ گرايش سوسیالیزم انقلابی مکتوب نوار گفتگوهایی است که طی چند جلسه با ت.ث صورت گرفته و در چند شماره نشریه کندوکاو منتشر میشود. تاریخ مسکوت صرفا یک تاریخچه نیست. شرح مواضع و مبارزات و مشاهدات جریان سوسیالیزم انقلابی ایران در بستری بین المللی و محلی است. شرح تئوری انقلابی است در آزمون یک انقلاب بزرگ و رویدادهای حساس چند دهه اخیر: از مه ۱۹۶۸ گرفته تا انقلاب ایران و فروپاشی اتحاد شوروی و رویدادها و مسائل بعد از آن تا به امروز. کوشیده ایم عینک ت.ث را بر چشمان خود بگذاریم و برای پرسش های امروز خود پاسخی پیدا کنیم.

 

آذرماه ۱۳۵۳ است که نخستین شماره کندوکاو در لندن منتشر میشود. نقطه آغاز گفتگوی ما شکوفایی کندوکاو است. اینکه گروه حول این نشریه چگونه با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و گرایشات موجود در آن مواجه میشود، به بین الملل چهارم میپیوندد، خود را در بستر مبارزات بین المللی میپروراند و همزمان مبارزه خود را با رژیم سلطنت سازمان میدهد، این همه تا تشکیل حزب کارگران سوسیالیست در جریان قیام ۱۳۵۷، همه موضوعاتی اند که در جلد نخست این مجموعه به آنها پرداخته شده.

 

گروه مصاحبه کننده

 

کندوکاو ۲ – ويژه سوسياليزم انقلابى

نشريه کندو کاو – ويژه سوسياليزم انقلابى – دوره سوم، شماره ۲ – خرداد  ۱۳۹۴ 

 


مقالات:
مانيفست سوسياليزم انقلابي: پيشنهادى براى بحث؛ مساله استراتژى انقلابى؛ مارکس و ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا؛ سوسياليزم و شعار مجلس موسسان؛ در باره وجه توليد آسيايى.

 

کندوکاو – شماره ويژه روى باسکار


در حالى که دست اندرکار آماده ساختن شماره اول از اين دوره جديد بوديم، مرگ نابهنگام روى باسکار، ما را بر آن داشت که نخست شماره ويژه اى را به افکار او اختصاص دهيم. روى باسکار در بازسازی و نوسازی فلسفه رئالیستی علم اثرات برجسته اى برجاى گذارده و در تصريح شالوده های فلسفی و مفاهيم علمى مارکس سهم عمده اى ايفا کرده است.