گزیده‌ای از کتاب «امپراطوری کنوئتو-آلمانی و انقلاب اجتماعی» است که در مجموعه آثار باکونین٬ زیر تیتر ”Fragment” آمده است. ترجمه: نازنین و یامین